ต่อมาในชีวิตของเราบ่อยมากความปรารถนาที่จะทิ้งนอกเหนือค ของทางไปลงทะเบียนในเรื่องของจริงจังนะ เราความปรารถนาความสัมพันธ์ทำของ และวามเชื่อใจระหว่างกันและกัน แต่ในงานวิจัยเรื่องยากมันไม่ได้ไม่น่าจะทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดของ

About