submit


เครื่องมือ (เปลี่ยนภาพเป็นการยอมของตัวอักษร)อิสระแบบออนไลน์-แปลงสแกนเอกสารและรูปภาพในภาษาอารบิกและผลส่งออกรูปแบบที่ คำเอกสาร, และ (ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ)

About